You are currently viewing Τρεις νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Αραδίππου

Τρεις νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Αραδίππου

Ο Δήμος Αραδίππου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νομού του 2016 (Ν. 70 (Ι)/ 2016), άρθρο 4 (2)(δ) , γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριών (3) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, Λειτουργών (Κλ. Α5 2η βαθμίδα) για απασχόληση ορισμένου χρόνου.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Επισημαίνεται ότι οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και η σύμβαση τερματίζεται αυτοδικαίως, τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η συγκεκριμένη ανάγκη εκλείψει ή το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης, ή ο εργοδοτούμενος κριθεί κατά την αξιολόγηση του ανεπαρκής, είτε άλλως πως.

2. Καθήκοντα και ευθύνες εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου :

1. Εφαρμογή συστημάτων διαχωρισμού και διαχείρισης αποβλήτων
2. Λειτουργία και εποπτεία των συστημάτων διαχωρισμού και επεξεργασίας των αποβλήτων
3. Υπεύθυνοι για την θέσπιση και λειτουργία του συστήματος διαχείρισης οργανικών αποβλήτων
4. Στήριξη της υλοποίησης της ανάπτυξης των τοπικών φορέων λήψης αποφάσεων
5. Επιτόπιες επισκέψεις στη περιοχή του Έργου, συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς και συλλογή δεδομένων
6. Την οργάνωση και επίβλεψη εργασιών στο χώρο απόρριψης αποβλήτων
7. Παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης των Συμβουλών Μελετητών
8. Παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης των Εργολάβων
9. Εκδίδει και φροντίζει για την επίδοση εξώδικων, ειδοποιήσεων και γραπτών καταγγελιών
10. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3.Απαιτούμενα προσόντα:

1. Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη Δημόσια Υγιεινή, Υγιεινή Περιβάλλοντος ή Μηχανική Περιβάλλοντος ή σε συναφή κλάδο
(Σημ.: ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα , υπευθυνότητα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
4. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σχετική με τα καθήκοντα της θέσης
5. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομικά απαλλαγεί από αυτές

4. Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο “Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στον Δήμο Αραδίππου », το οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν από την Γραμματεία του Δήμου ή πατήστε ΕΔΩ για να εξασφαλίσετε ηλεκτρονικά την αίτηση.

Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχει με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών και καθηκόντων προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή, και να τεκμηριώνεται με τα αναγκαία πιστοποιητικά / βεβαιώσεις (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα σημαίνει αποκλεισμό από τη διαδικασία. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία του Δήμου, 1ος όροφος, Λεωφόρος Σταδίου 8, ή να σταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 04/09/2023 και ώρα 14:00.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2023.

Αίτηση ΕΔΩ