Επιτροπή Βιομηχανικής & Βιοτεχνικής Ανάπτυξης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος

Μέλη

Γεώργιος
Σάββα

Δημοτικός Σύμβουλος

Παναγιώτης
Ξιούρουππας

Δημοτικός Σύμβουλος

Πρόδρομος
Δημητρίου

Δημοτικός Σύμβουλος

Χάρης
Πουργούρης

Δημοτικός Σύμβουλος

Υπηρεσιακοί

Τασούλα
Μούσκου

Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός

Ανδρέας
Πάρτου

Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός

Νέα

Ανακοινώσεις