Διαχειριστική Επιτροπή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος

Χριστόδουλος
Πάρτου

Δήμαρχος

Μέλη

Ευανθία
Σάββα

Αντιδήμαρχος

Σπύρος
Πάμπουλου

Αντιδήμαρχος

Πανίκκος
Τυρίμου

Αντιδήμαρχος

Νικόλας
Κάρουλλας

Δημοτικός Σύμβουλος

Μαρία
Πάτσαλου

Δημοτικός Σύμβουλος

Νικόλας
Παπαδημητρίου

Δημοτικός Σύμβουλος

Γιώργος
Μαυροβελής

Δημοτικός Σύμβουλος

Μιχαλάκης
Καρατζιάς

Δημοτικός Σύμβουλος

Χάρης
Πουργούρης

Δημοτικός Σύμβουλος

Χρυσόστομος
Σουρκούνης

Δημοτικός Σύμβουλος

Υπηρεσιακοί

Ματθαίος
Αλαμπρίτης

Δημοτικός
Γραμματέας

Ζήνα
Σάββα

Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός

Νέα

Ανακοινώσεις