Επιτροπή Προσωπικού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος

Χριστόδουλος
Πάρτου

Δήμαρχος

Μέλη

Ευανθία
Σάββα

Αντιδήμαρχος

Σπύρος
Πάμπουλου

Αντιδήμαρχος

Υπηρεσιακοί

Ματθαίος
Αλαμπρίτης

Δημοτικός
Γραμματέας

Ζήνα
Σάββα

Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός

Νέα

Ανακοινώσεις