Επιτροπή Προσφορών

Σκοπός λειτουργίας της Επιτροπής Προσφορών του Δήμου, είναι η διασφάλιση της ανεξάρτητης και αμερόληπτης διαδικασίας προκήρυξης, παραλαβής, αποσφράγισης, αξιολόγησης και εν τέλει κατακύρωσης των όποιων προσφορών προκηρύττει ο Δήμος, λειτουργώντας πάντα στα πλαίσια των προνοιών τόσο του περί Δήμων Νόμου του 2022 (52(I)/2022) αλλά και ειδικότερα του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016 (73(I)/2016), τον οποίο μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο, http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2016_1_73/full.html. Στα πλαίσια του δυνατού, προσμετρώντας και την ποιότητα και φυσικά πάντα στα πλαίσια του νόμου, ο Δήμος προσπαθεί να λειτουργεί μέσω προσφορών για όλα τα έργα ή υπηρεσίες, προσπαθώντας να διασφαλίσει τα οικονομικά συμφέροντα του. Η Επιτροπή Προσφορών απαρτίζεται από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που ανήκουν σε όλα τα αυτοτελή κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων και συνδυασμούς ανεξαρτήτων και ανεξάρτητους, κατ’ αναλογίαν, εφόσον τούτο είναι δυνατό, προς την αριθμητική τους αντιπροσώπευση στο συμβούλιο. Οι συνεδρίες της Επιτροπής πλαισιώνονται από αρμόδιους λειτουργούς της δημοτικής υπηρεσίας ανάλογα με την προσφορά η οποία είτε θα ετοιμαστεί είτε θα αξιολογηθεί και για όλες τις συνεδρίες της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά. Οι αποφάσεις της Επιτροπής παραπέμπονται για επικύρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο αποτελεί και το Συμβούλιο Προσφορών.

Πρόεδρος

Μέλη

Παναγιώτης
Ξιούρουππας

Δημοτικός Σύμβουλος

Χριστάκης
Μούσκος

Δημοτικός Σύμβουλος

Μιχαλάκης
Καρατζιάς

Δημοτικός Σύμβουλος

Χάρης
Πουργούρης

Δημοτικός Σύμβουλος

Υπηρεσιακοί

Ματθαίος
Αλαμπρίτης

Δημοτικός
Γραμματέας

Ανδρέας
Δημητρίου

Δημοτικός
Μηχανικός

Κατερίνα
Καζαμία

Βοηθός
Γραφείου

Νέα

Ανακοινώσεις