Δημοτικός Γραμματέας

Δημοτικός Γραμματέας είναι ο Δρ Ματθαίος Αλαμπρίτης, ο οποίος είναι ο άμεσος αποδέκτης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτές λαμβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής και τους στόχους που έχει θέσει. Μέσω του Δημοτικού Γραμματέα οι αποφάσεις ή κατευθύνσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διαβιβάζονται αμέσως προς τα κατάλληλα τμήματα για εκτέλεση.

Ο Δημοτικός Γραμματέας συντονίζει και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων του Δήμου για την εκτέλεση όλων των έργασιών και έργων.

Ταυτόχρονα, υποστηρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο παρέχοντας του στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαίες πριν τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων.

Ο Δημοτικός Γραμματέας, προΐσταται, έναντι του Δημάρχου, όλων των τμημάτων του Δήμου και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και έλεγχο του προσωπικού.