Τμήμα Διοίκησης

To Τμήμα Διοίκησης/Γραμματείας/Άλλων Υπηρεσιών έχει την ευθύνη της οργάνωσης, του συντονισμού και της προσφοράς διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον Δήμαρχο και τον Δημοτικό Γραμματέα.

Το συγκεκριμένο Tμήμα είναι ο άμεσος δέκτης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτές λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που έχει θέσει. Ταυτόχρονα είναι το όργανο άμεσης προώθησης των αποφάσεων ή των οδηγιών προς τα κατάλληλα Tμήματα για εκτέλεση.

Επιπρόσθετα, υποβοηθάει το Δημοτικό Συμβούλιο στη λήψη των αποφάσεών του, παρέχοντας του στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγει από τα υπόλοιπα Τμήματα και άλλες πηγές, αφού προηγουμένως τα μελετήσει και τα επεξεργαστεί κατάλληλα. Παράλληλα, συντονίζει και προωθεί τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου και των επιμέρους προγραμμάτων ανάπτυξης του Δήμου.

 • Συντονισμός του μηχανισμού λειτουργίας των Τμημάτων του Δήμου για την εκτέλεση των έργων και δράσεων που έχουν αποφασιστεί.
 • Χειρισμό όλων των επιμέρους θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του Δήμου, υποβολή εισηγήσεων ή/και λήψη αποφάσεων για επίλυση προβλημάτων.
 • Επιμέλεια για την παραλαβή, το χαρακτηρισμό, την πρωτοκόλληση και συσχετισμό όλων των εισερχομένων – εξερχομένων αιτήσεων και εγγράφων της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, καθώς και την άμεση και σωστή διανομή των προτύπων ανά Τμήμα ή Διεύθυνση.
 • Τήρηση του μητρώου και των ατομικών φακέλων του προσωπικού.
 • Μελέτη και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και προσφορά κάθε αναγκαίας πληροφορίας για τη σωστή εφαρμογή τους.
 • Έκδοση ή κοινοποίηση εγκυκλίων προς το προσωπικό.
 • Παρακολούθηση των αδειών απουσίας του προσωπικού και εφαρμογή απαιτούμενων ελέγχων.
 • Φροντίδα για την επιμόρφωση όλων των υπαλλήλων του Δήμου σε συνεργασία με όλους τους κρατικούς φορείς και με ενδοϋπηρεσιακά προγράμματα επιμόρφωσης.
 • Χειρισμό όλων των υποθέσεων για απαλλοτριώσεις/επιτάξεις γης για δημόσιους σκοπούς.
 • Ευθύνη για την οργάνωση όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων του Δήμου (Δημοτική Χορωδία, Δημοτικά Θεατρικά Σχήματα, Φεστιβάλ, Επέτειοι, Έκδοση εφημερίδας, κτλ). 
 • Ευθύνη για τη σωστή λειτουργία της διαδικασίας των δημόσιων προσφορών και συμβάσεων. 
 • Συγκέντρωση και κοινοποίηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, των νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων, εγκυκλίων, κτλ. 
 • Ευθύνη για το κοιμητήριο του Δήμου. 
 • Λειτουργία των μουσείων του Δήμου. 
 • Λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
 • Λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7:30 π.μ. - 3:00 μ.μ.

Ματθαίος
Αλαμπρίτης

Δημοτικός
Γραμματέας

Μαρία Αλαμπρίτη - Κίτση

Γραμματειακός Λειτουργός

Ζήνα
Σάββα

Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός

Κατερίνα
Καζαμία

Βοηθός
Γραφείου

Έλενα
Ζαμπά

Βοηθός
Γραφείου

Μάριος
Κουρούγιαννης


Κλητήρας

Χριστάκης
Καπνιστός


Κλητήρας