Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αραδίππου είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών του Δήμου, τη διαχείριση των παγίων και γενικά για την εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση όλων των εργασιών και διαδικασιών που σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία του Δήμου καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις προμήθειες του Δήμου.

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για:

 • την είσπραξη όλων των φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου
 • την τήρηση των λογιστικών βιβλίων του Δήμου
 • τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου
 • τον έλεγχο και πραγματοποίηση δαπανών
 • την ετοιμασία και τον έλεγχο του μισθολογίου του προσωπικού
 • την έκδοση οικονομικών καταστάσεων
 • την ετοιμασία τελικών λογαριασμών
 • την αγορά και προμήθεια μηχανημάτων και αναλωσίμων για τις ανάγκες του Δήμου.

Το Τμήμα περιλαμβάνει τους εξής τομείς:

 • Το Γραφείο Εισπράξεων
 • Το Λογιστήριο
 • Τη Δημοτική Αποθήκη

Αρμοδιότητες

Ποιες είναι οι κυριότερες αρμοδιότητες του Γραφείου Εισπράξεων;

 • Εισπράττει από τους Δημότες και γενικά από όλους τους φορολογουμένους όλους τους φόρους, τέλη και δικαιώματα του Δήμου Αραδίππου.
 • Εκδίδει αποδείξεις εισπράξεων και τις καταχωρει στις μερίδες των φορολογουμένων.
 • Παραδίδει στο Λογιστήριο σε τακτική βάση όλες τις εισπράξεις μαζί με τις αντίστοιχες καταστάσεις.

Με ποιους τρόπους μπορούν να γίνουν οι πληρωμές;

Πληρωμές φόρων, τελών και δικαιωμάτων μπορούν να γίνουν με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:

 • Στο Ταμείο του Δήμου με μετρητά, επιταγές εκδομένες στο όνομα του Δήμου Αραδίππου και πιστωτικές κάρτες.
 • Η επιταγή, εκδομένη στο όνομα του Δήμου Αραδίππου μαζί με το έντυπο του λογαριασμού, μπορεί να ταχυδρομηθεί και θα σταλεί απόδειξη της πληρωμής μέσω ταχυδρομείου.
 • Σε όλες τις Τράπεζες και Συνεργατικά Ιδρύματα.
 • Απ’ ευθείας από την εμπορική τράπεζα ή το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα του φορολογούμενου, αφού αυτός δώσει σχετική πάγια εντολή (direct debit). Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δοθούν τα στοιχεία του λογαριασμού στο Τμήμα Φορολογιών του Δήμου για να αποστέλλεται αντίγραφο του τιμολογίου στην τράπεζα/συνεργατικό ίδρυμα.
 • Ηλεκτρονικά μέσω της εταιρείας JCC.

Ποιες είναι οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού;

Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το Γραφείο εισπράξεων;

Λοΐζος Κοντονικόλας:  lkontonikola@aradippou.org.cy  
Μαρίνα Σταυρίδου:  mstavridou@aradippou.org.cy

Ποιες είναι οι κύριες αρμοδιότητες του Λογιστηρίου;

 • Τηρεί τα λογιστικά βιβλία του Δήμου.
 • Μεριμνά για την είσπραξη των Δημοτικών εσόδων και διενεργεί δαπάνες εφαρμόζοντας τις δημοσιονομικές οδηγίες και λογιστικές αρχές και διατάξεις.
 • Ασκεί έλεγχο πάνω στα Δημοτικά έσοδα και δαπάνες.
 • Παραλαμβάνει από το Γραφείο Εισπράξεων όλες τις εισπράξεις του ταμείου και διευθετεί την άμεση κατάθεση των εισπράξεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου.
 • Διεξάγει την συνεπαγόμενη αλληλογραφία του τμήματος.
 • Ετοιμάζει την ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων του έτους (λογαριασμοί και ισολογισμοί).
 • Ετοιμάζει το προσχέδιο προϋπολογισμών του επόμενου έτους για κατάθεση και συζήτηση στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ποιες είναι οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού;

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν να παίρνουν επιταγές από το Δήμο Αραδίππου μπορούν να τις παραλαμβάνουν από το λογιστήριο τις Πέμπτες από τις 8:00π.μ. - 1:00μ.μ.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με το Λογιστήριο του Δήμου Αραδίππου;

Φωτεινή Συμεού Ορθοδόξου: forthodoxou@aradippou.org.cy
Μαρία Στυλιανού Ιωάννου: marstyl@aradippou.org.cy
Μαρίνα Σταυρίδου Γεωργίου: mstavridou@aradippou.org.cy.

Ποιος ο ρόλος της Δημοτικής Αποθήκης;

Στη δημοτική Αποθήκη φυλάσσονται τα εργαλεία, μηχανήματα και άλλη κινητή περιουσία του Δήμου, τα οποία παραδίδονται σε υπαλλήλους του Δήμου για την εκτέλεση εργασιών. Επίσης από τη Δημοτική Αποθήκη παραδίδονται υλικά και άλλα αναλώσιμα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Για τον έλεγχο των αποθεμάτων τηρούνται οι ανάλογες μηχανογραφικές καταστάσεις.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω;

Ο υπεύθυνος της Δημοτικής Αποθήκης είναι ο κ. Λοΐζος Αγαθοκλέους.
apothiki.aradippou@cytanet.com.cy.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7:30 π.μ. - 3:00 μ.μ.

Φωτεινή Συμεού - Ορθοδόξου

Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός

Μαρία
Στυλιανού

Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός

Μαρίνα
Σταυρίδου

Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός

Λοΐζος
Κοντονικόλας

Βοηθός
Γραφείου

Λοΐζος
Αγαθοκλέους

Βοηθός
Γραφείου

Κωνσταντίνα Παπακώστα