Τμήμα Φορολογιών

Το Τμήμα Φορολογιών του Δήμου Αραδίππου χειρίζεται τα θέματα των διαφόρων φόρων, τελών και αδειών που, σύμφωνα με διάφορους νόμους, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εξουσία να επιβάλλει. Ο Δήμος Αραδίππου επιβάλλει και εισπράττει τους ακόλουθους φόρους, τέλη και άδειες:

Κάθε πότε επιβάλλεται;

Επιβάλλεται μια φορά τον χρόνο, συνήθως τον Ιούλιο, με βάση το άρθρο 74 του «περί Δήμων Νόμου του 1985», Ν. 111/1985.

Πώς ενημερώνομαι για το ύψος του τέλους που μου αναλογεί;

Ο Δήμος αποστέλλει σχετική ειδοποίηση σε κάθε ιδιοκτήτη με την οποία του κοινοποιεί το οφειλόμενο ποσό και την τελευταία ημερομηνία πληρωμής του.

Ποιοι υποχρεούνται να καταβάλουν τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας;

Η χρέωση βαρύνει όλους τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται μέσα στα όρια του Δήμου Αραδίππου

Πώς υπολογίζεται το ποσό του τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας;

Το τέλος ισούται με το 0,0024 πάνω στην εκτιμημένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας, που δίνει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κάθε χρόνο σύμφωνα με την εκτιμημένη αξία του τεμαχίου.

Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας;

Με βάση το άρθρο 75 του εν λόγω νόμου, του τέλους εξαιρείται ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στη Δημοκρατία, σε Δήμους ή που χρησιμοποιείται για θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς, αθλητικούς, κοινωνικούς σκοπούς, που κατονομάζονται στο εν λόγω άρθρο.

Κάθε πότε εκδίδονται επαγγελματικές άδειες από τον Δήμο Αραδίππου;

Επιβάλλονται δύο φορές τον χρόνο, ανά εξάμηνο συνήθως τον Ιούλιο και Οκτώβριο , με βάση τα άρθρα 104 και 105 και τον Τρίτο Πίνακα του «περί Δήμων Νόμου του 1985», Ν. 111/1985.

Ποιους αφορά η έκδοση επαγγελματικής άδειας;

Η χρέωση βαρύνει μόνο νομικά πρόσωπα, εταιρείες και μη, που δραστηριοποιούνται στα δημοτικά όρια του Δήμου Αραδίππου.

Τι έγγραφα απαιτούνται για την έκδοση της άδειας;

Ποιο είναι το κόστος έκδοσης;

Οι εταιρείες κατατάσσονται από τον νόμο σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το νομικό τους καθεστώς, το είδος των εργασιών που διεξάγουν, τον αριθμό των υπαλλήλων τους ή το μετοχικό κεφάλαιό τους. Για κάθε κατηγορία προβλέπεται το ανώτατο ποσό της άδειας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ασκεί τις εξουσίες που του παρέχει ο νόμος και καθορίζει το ποσό της επαγγελματικής άδειας για κάθε πρόσωπο και του αποστέλλει επιστολή στην οποία αναφέρεται το ύψος του οφειλόμενου ποσού καθώς και η τελευταία ημερομηνία πληρωμής του. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να αυξάνει κάθε χρόνο τα ποσά που επιβάλλει μέχρι 14% πάνω στα ποσά του προηγούμενου χρόνου.

Με ποιους τρόπους καταβάλλεται το ποσό;

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στην ενότητα «Πληρωμή φόρων, τελών και αδειών», που ακολουθεί.

Υπάρχει χρονικός περιορισμός ως προς το πότε θα πρέπει να πληρωθεί το ποσό;

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στην ενότητα «Πληρωμή φόρων, τελών και αδειών», που ακολουθεί.

Υπάρχουν κυρώσεις αν κάποιος καθυστερήσει να καταβάλλει το ποσό;

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στην ενότητα «Πληρωμή φόρων, τελών και αδειών», που ακολουθεί.

Κάθε πότε εκδίδονται άδειες επαγγελματικών υποστατικών από τον Δήμο Αραδίππου;

Επιβάλλονται δύο φορές τον χρόνο, συνήθως τον Ιούλιο και Οκτώβριο , με βάση το άρθρο 103 και τον έβδομο πίνακα του «περί Δήμων Νόμου του 1985», Ν. 111/1985.

Ποιους αφορά η έκδοση άδειας επαγγελματικών υποστατικών;

Η χρέωση βαρύνει όλα τα πρόσωπα, φυσικά και νομικά, που ασκούν οποιαδήποτε επιχείρηση, βιομηχανία, εμπόριο, επάγγελμα ή επιτήδευμα, νοουμένου ότι διατηρούν επαγγελματικό υποστατικό μέσα στα όρια του Δήμου.

Τι έγγραφα απαιτούνται για την έκδοση της άδειας;

Ποιο είναι το κόστος έκδοσης;

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα κατατάσσονται από τον νόμο σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το είδος του επαγγέλματος που ασκούν, το νομικό τους καθεστώς, το είδος των εργασιών που διεξάγουν, τον αριθμό των υπαλλήλων τους ή το μετοχικό κεφάλαιό τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο ασκεί τις εξουσίες που του παρέχει ο νόμος και καθορίζει το ποσό της επαγγελματικής άδειας για κάθε πρόσωπο και του αποστέλλει επιστολή στην οποία αναφέρεται το ύψος του οφειλόμενου ποσού καθώς και η τελευταία ημερομηνία πληρωμής του. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να αυξάνει κάθε χρόνο τα ποσά που επιβάλλει μέχρι 14% πάνω στα ποσά του προηγούμενου χρόνου.

Με ποιους τρόπους καταβάλλεται το ποσό;

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στην ενότητα «Πληρωμή φόρων, τελών και αδειών», που ακολουθεί.

Υπάρχει χρονικός περιορισμός ως προς το πότε θα πρέπει να πληρωθεί το ποσό;

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στην ενότητα «Πληρωμή φόρων, τελών και αδειών», που ακολουθεί.

Υπάρχουν κυρώσεις αν κάποιος καθυστερήσει να καταβάλλει το ποσό;

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στην ενότητα «Πληρωμή φόρων, τελών και αδειών», που ακολουθεί.

Ποιοι υποχρεούνται να εκδώσουν άδεια κατοχής σκύλου;

Με βάση το άρθρο 3 του «περί Σκύλων Νόμου του 2002», Ν. 184(Ι)/2002 ο Δήμος Αραδίππου εκδίδει άδειες κατοχής για σκύλους, των οποίων οι ιδιοκτήτες κατοικούν στα δημοτικά όριά του.

Τι έγγραφα απαιτούνται για την έκδοση της άδειας;

Πόσο κοστίζει η έκδοση της άδειας;

Τα τέλη έκδοσης της άδειας καθορίζονται από τον Τρίτο Πίνακα του πιο πάνω νόμου. Σύμφωνα με τον εν λόγω πίνακα, τα τέλη άδειας είναι για μεν τις επικίνδυνες φυλές σκύλων στειρωμένων €170.86 για δε τους υπόλοιπους €20,50.

Κάθε πότε πρέπει να εκδίδεται η άδεια;

Η άδεια είναι προπληρωτέα και είναι διάρκειας ενός έτους.

Με ποιους τρόπους καταβάλλεται το ποσό;

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στην ενότητα «Πληρωμή φόρων, τελών και αδειών», που ακολουθεί.

Υπάρχουν κυρώσεις αν κάποιος δεν ανανεώσει την άδειά του;

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στην ενότητα «Πληρωμή φόρων, τελών και αδειών», που ακολουθεί.

Αν έχω σε ισχύ άδεια από άλλο Δήμο, υποχρεούμαι να την ανανεώσω με την μετακόμισή μου στην Αραδίππου ή ισχύει μέχρι τη λήξη της;

Σε τι αφορά η άδεια πώλησης αλκοολούχων ποτών;

Με βάση το άρθρο 3 του «περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου, Κεφ. 144, απαιτείται η προεξασφάλιση άδειας για πώληση οινοπνευματωδών (αλκοολούχων) ποτών.

Ποιος έχει δικαιοδοσία για την έκδοση της άδειας;

Στην περίπτωση υποστατικών που βρίσκονται στα όριο δήμων, οι άδειες εκδίδονται από τα συμβούλια των δήμων αυτών.

Ποιο είναι το κόστος έκδοσης της άδειας;

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του πιο πάνω νόμου, για την έκδοση των αδειών πώλησης αλκοολούχων ποτών καταβάλλονται τα τέλη που προβλέπονται στο παράρτημα του νόμου, που διαχωρίζει τις άδειες πώλησης οινοπνευματωδών σε δύο κατηγορίες: (α) την άδεια εμπόρου (χοντρική πώληση) και (β) την άδεια λιανοπώλη, που με τη σειρά της υποδιαιρείται σε άλλες κατηγορίες ανάλογα με το είδος της επιχείρησης στην οποία καταναλώνονται ή από την οποία πωλούνται. Για κάθε κατηγορία ισχύουν διαφορετικά τέλη άδειας.

Τι έγγραφα απαιτούνται για την έκδοση της άδειας;

Πόση είναι η χρονική διάρκεια της άδειας;

Η άδεια είναι προπληρωτέα και λήγει στις 12 Μαρτίου του επόμενου από την έκδοσή της έτους.

Με ποιους τρόπους καταβάλλεται το ποσό;

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στην ενότητα «Πληρωμή φόρων, τελών και αδειών», που ακολουθεί.

Υπάρχουν κυρώσεις αν κάποιος δεν ανανεώσει την άδειά του;

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στην ενότητα «Πληρωμή φόρων, τελών και αδειών», που ακολουθεί.

Ποιος υποχρεούται σε έκδοση άδειας πώλησης βιομηχανοποιημένου καπνού;

Με βάση το άρθρο 92 του «περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου του 2004», Ν. 91(Ι)/2004, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να εμπορεύεται ή πωλεί βιομηχανοποιημένο καπνό, εκτός αν κατέχει άδεια, για την οποία καταβάλλεται σχετικό ετήσιο τέλος, που καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Ποιος έχει δικαιοδοσία για την έκδοση της άδειας;

Στην περίπτωση υποστατικών που βρίσκονται στα όριο δήμων, οι άδειες εκδίδονται από τα συμβούλια των δήμων αυτών.

Τι έγγραφα απαιτούνται για την έκδοση της άδειας;

Πόση είναι η χρονική διάρκεια της άδειας;

Η άδεια αυτή είναι προπληρωτέα και λήγει στις 12 Μαρτίου του επόμενου από την έκδοσή της έτους.

Πόσο είναι το τέλος έκδοσης άδειας;

Το ισχύον τέλος είναι €51.26

Με ποιους τρόπους καταβάλλεται το ποσό;

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στην ενότητα «Πληρωμή φόρων, τελών και αδειών», που ακολουθεί.

Υπάρχουν κυρώσεις αν κάποιος δεν ανανεώσει την άδειά του;

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στην ενότητα «Πληρωμή φόρων, τελών και αδειών», που ακολουθεί.

Κάθε πότε καταβάλλονται τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων;

Το Δημοτικό Συμβούλιο επιβάλλει τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων δύο φορές τον χρόνο, συνήθως τον Ιούλιο και Οκτώβριο με βάση το άρθρο 84, εδάφιο (ζ) και τον έκτο πίνακα του «περί Δήμων Νόμου του 1985», Ν. 111/1985.

Ποιοι υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλος αποκομιδής σκυβάλων;

Τα τέλη επιβάλλονται για την αποκομιδή των σκυβάλων από τα σπίτια και άλλα υποστατικά και γενικά για την εν γένει καθαριότητα του Δήμου.

Είμαι ενοικιαστής και όχι ιδιοκτήτης τους σπιτιού όπου μένω. Έχω υποχρέωση καταβολής τέλους σκυβάλων ή αυτή βαραίνει τον ιδιοκτήτη;

Ποια είναι η διαδικασία που τηρείται;

Σχετική ειδοποίηση αποστέλλεται στον κάτοχο του υποστατικού, με την οποία καθορίζεται το οφειλόμενο ποσό και η τελευταία ημερομηνία εξόφλησής του.

Πώς καθορίζεται το ύψος του τέλους αποκομιδής σκυβάλων;

Ο νόμος καθορίζει ανώτατα ποσά τελών και το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια αυτά καθορίζει τα πληρωτέα τέλη κάθε χρόνο. Τα ανώτατα ποσά που προβλέπονται από τον νόμο είναι τα ακόλουθα:

Με ποιους τρόπους καταβάλλεται το ποσό;

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στην ενότητα «Πληρωμή φόρων, τελών και αδειών», που ακολουθεί.

Υπάρχουν κυρώσεις αν κάποιος δεν καταβάλλει εγκαίρως το ποσό που του αναλογεί;

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στην ενότητα «Πληρωμή φόρων, τελών και αδειών», που ακολουθεί.

Ποιοι υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλος καθαριότητας οικοπέδων ή ανοικτών χώρων;

Τα τέλη αυτά επιβάλλονται μετά από υπόδειξη του Τμήματος Καθαριότητας και βαρύνουν τους κατόχους οικοπέδων ή ανοικτών χώρων, των οποίων έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα από το Δήμο Αραδίππου.

Ποιο είναι το ύψος του συγκεκριμένου τέλους;

Συνήθως τους χώρους αυτούς δεν τους καθαρίζει το προσωπικό του Δήμου Αραδίππου, αλλά ιδιώτες μετά από προκήρυξη προσφορών από τον Δήμο. Η χρέωση ως εκ τούτου καθορίζεται από το ύψος της εκάστοτε προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες, κατευθυνθείτε στην αντίστοιχη ενότητα στην σελίδα «Τμήμα Καθαριότητας»

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα ποσά των τελών και αδειών για την ακίνητη ιδιοκτησία, την πώληση αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένου καπνού και την κατοχή σκύλων καθορίζονται από τη νομοθεσία είτε ως απόλυτος αριθμός του οφειλόμενου ποσού είτε ως ποσοστό σε κάποιο καθορισμένο ποσό και δεν αφήνονται στην διακριτική ευχέρεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, έναντι αυτών των τελών δεν μπορεί να ασκηθεί ένσταση. Μπορεί όμως να ασκηθεί ένσταση για τα υπόλοιπα τέλη. Η ένσταση πρέπει να ασκείται σε διάστημα 30 ημερών από την έκδοση των τιμολογίων. Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων και οι αποφάσεις της κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους.

Τα τέλη μπορούν να πληρωθούν με ένα από τους εξής τρόπους: • Στο Ταμείο του Δήμου με μετρητά, προσωπική επιταγή ή με πιστωτική κάρτα.Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να παρουσιάζεται η ειδοποίηση που έχει σταλεί από τον Δήμο. • Σε οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα με την προσκόμιση του λογαριασμού. • Απ’ ευθείας από την εμπορική τράπεζα ή το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα του φορολογούμενου, αφού αυτός δώσει σχετική πάγια εντολή (direct debit). Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δοθούν τα στοιχεία του λογαριασμού στο Τμήμα Φορολογιών και Υδατοπρομήθειας του Δήμου για να αποστέλλεται αντίγραφο του τιμολογίου στην τράπεζα/συνεργατικό ίδρυμα. • Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.

Αν ο λογαριασμός δεν πληρωθεί μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στο τιμολόγιο, αναγκαστικά θα πρέπει να πληρωθεί στο ταμείο του Δήμου. Σύμφωνα με το άρθρο 134 του «περί Δήμων Νόμου του 1985», Ν. 111/1985, σε κάθε καθυστερημένο λογαριασμό επιβάλλεται 10% προσεπιβάρυνση στο ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Εξαιρείται το τέλος κοιμητηρίου που βαρύνεται με προσεπιβάρυνση ίση με το 20% του οφειλομένου ποσού. Νοουμένου ότι η προσεπιβάρυνση προβλέπεται από τον νόμο, δεν μπορεί να χαριστεί.

Για όλα τα καθυστερημένα τέλη στέλνεται και δεύτερη ειδοποίηση, στην οποία περιλαμβάνεται και το ποσό της προσεπιβάρυνσης. Αν και πάλι το οφειλόμενο ποσό δεν πληρωθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην ειδοποίηση, ο Δήμος προχωρεί στη λήψη δικαστικών μέτρων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7:30 π.μ. - 3:00 μ.μ.

Ανδρέας
Πάρτου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Ελευθέριος
Ανδρέου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

other

Λοΐζος
Κοντονικόλας