Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αραδίππου στεγάζεται στον 2ο όροφο του Δημοτικού Μεγάρου και υπεύθυνος του τμήματος είναι ο Δημοτικός Μηχανικός κ. Αντρέας Δημητρίου.

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών έχει ως κύρια δραστηριότητα την εξέταση και έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη γης ή οικοδομικές εργασίες μέσα στα όρια του Δήμου Αραδίππου, όπως π.χ. αιτήσεις για άδεια οικοδομής, για προσθήκες ή μετατροπές σε υφιστάμενες οικοδομές, για διαίρεση γης και οικοδομών κλπ καθώς και με την έκδοση πιστοποιητικών έγκρισης εργασιών για τις οποίες έχει εκδώσει άδεια. Επιπρόσθετα διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο σε θέματα που αφορούν το οδικό δίκτυο, την οδική σήμανση και ασφάλεια, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή χρήση του οδικού δικτύου του Δήμου.

Η δραστηριότητα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών που σχετίζεται με την οικοδομική ανάπτυξη καλύπτει όλο το φάσμα των εν λόγω δραστηριοτήτων που ξεκινά από τη διαίρεση γης και φτάνει μέχρι τις πιο πολύπλοκες οικοδομικές εργασίες. Οι δραστηριότητες αυτές ρυθμίζονται κυρίως από τον «περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, Κεφ. 96» και τη δευτερογενή νομοθεσία που έχει εκδοθεί με βάση τον νόμο αυτό.

Οποιοδήποτε πρόσωπο που επιθυμεί να αρχίσει οποιαδήποτε εργασία που σχετίζεται με την ανάπτυξη γης ή με οικοδομές που βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου Αραδίππου, πρέπει απαραίτητα να εξασφαλίσει από πριν σχετική άδεια από το Δήμο Αραδίππου, που σύμφωνα με τον «περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, Κεφ. 96» είναι η Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των σχετικών αδειών. Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αραδίππου δεν είναι πολεοδομική αρχή και ως εκ τούτου, όταν για την έκδοση άδειας οικοδομής απαιτείται προηγουμένως η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποταθούν στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για την εξασφάλισή της προτού υποβάλουν την αίτησή τους για άδεια οικοδομής.

Τα έντυπα όλων των αιτήσεων που μπορούν να υποβληθούν σχετικά με τα θέματα της δικαιοδοσίας του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων (ucm.org.cy) και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Για να εξασφαλιστεί οποιαδήποτε άδεια, πρέπει να υποβληθεί αίτηση, συνοδευόμενη από ορισμένα έντυπα, όπως αρχιτεκτονικά σχέδια, τοπογραφικά σχέδια, βεβαιώσεις κλπ. Λεπτομέρειες αναγράφονται στα επιμέρους κεφάλαια. Οι διαδικασίες μελέτης και έκδοσης των αδειών, λόγω της φύσεώς τους, είναι πολύπλοκες, χρονοβόρες και απαιτούν την εμπλοκή επαγγελματιών του είδους, όπως πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων κλπ. Κατά τη συμπλήρωση των εντύπων και την υποβολή τους πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή για να αποφεύγονται αχρείαστες καθυστερήσεις.

1. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει επίσημη πιστοποίηση των υπογραφών του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών. 2. Υπάρχει προπληρωμή δικαιωμάτων για κάθε αίτηση. 3. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται από εταιρεία πρέπει να προσκομιστούν τα πιστοποιητικά σύστασης της εταιρείας, των μετόχων της, της διεύθυνσης της και των διευθυντών της εν λόγω εταιρείας. Αν οι διευθυντές είναι περισσότεροι από ένας και υπογράφει μόνο ο ένας πρέπει να προσκομιστεί πληρεξούσιο έγγραφο ή απόφαση της εταιρείας. 4. Όλα τα σχέδια, περιλαμβανομένου του τοπογραφικού, πρέπει να είναι υπογραμμένα και σφραγισμένα από τους μελετητές. 5. Προκειμένου για αιτήσεις για οικοδομές, τα σχέδια και οι υπολογισμοί που περιλαμβάνονται στη στατική και αντισεισμική μελέτη θα πρέπει να υπογράφονται από τον μελετητή που τα εκπόνησε και να συμβαδίζουν με τους Ευρωκώδικες.

Όταν υποβληθεί μια αίτηση, αυτή θα μελετηθεί από το προσωπικό του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. Αν χρειαστούν οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία, πληροφορίες, διευκρινίσεις, αυτές θα ζητηθούν.

Όταν μελετηθούν και αποφασιστεί η έγκρισή τους, θα σταλεί επιστολή με την οποία θα κοινοποιείται η απόφαση και το ποσό που πρέπει να καταβληθεί ως δικαιώματα για την έκδοση της άδειας. Αφού καταβληθεί το ποσό, εκδίδεται η άδεια.

Μετά την εκτέλεση του έργου, πρέπει με σχετική αίτηση να ζητηθεί από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών η επιθεώρηση του έργου για την έκδοση της τελικής έγκρισης, που είναι απαραίτητη για το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για να εκδώσει τίτλο ιδιοκτησίας με τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί λόγω της εκτέλεσης του έργου.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες για τα θέματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το εν λόγω Τμήμα ως εξής:
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ademetriou@aradippou.org.cy

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7:30 π.μ. - 3:00 μ.μ.

Ανδρέας
Δημητρίου

Δημοτικός
Μηχανικός

Κατερίνα
Κέλπη

Πολιτικός
Μηχανικός

Γιώργος
Ττόουλου

Τεχνικός
Μηχανικός

Χαρίκλεια Λάρκου Σουμπενιώτη

Τεχνικός
Μηχανικός

Αγγέλα
Κάππελου


Τεχνικός

Τασούλα
Μούσκου

Βοηθός Γραμματειακός
Λειτουργός

Κυριάκος
Ευθυμίου

Βοηθός
Γραφείου

Άντρη
Φιλίππου