Γάμοι

Στον Δήμο Αραδίππου τελούνται  γάμοι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του  «περί Γάμου Νόμου του 2003», Ν. 104(Ι)/2003.
Η τελετή γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Δημοτικό Μέγαρο Αραδίππου κατά τις εργάσιμες μέρες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Τον γάμο τελεί ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων, που μπορεί να είναι ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, οποιοδήποτε δημοτικός σύμβουλος εξουσιοδοτημένος γραπτώς από τον Δήμαρχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών ειδικά για τον σκοπό αυτό.
Για να είναι έγκυρος ένας γάμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου, πρέπει, εκτός των άλλων:
 • να γίνει με την ελεύθερη συναίνεση των προσώπων που θα συνάψουν τον γάμο
 • να μη υπάρχει σε ισχύ προηγούμενος γάμος οποιουδήποτε από τα δύο πρόσωπα
 • να έχουν συμπληρώσει και οι δύο το 18ο έτος της ηλικίας τους. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η τέλεση γάμου σε πιο μικρή ηλικία με κάποιες προϋποθέσεις που καθορίζονται στον νόμο.
Ειδοποίηση γάμου και συνοδευτικά έγγραφα

Τα πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο πρέπει να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στο γραφείο τέλεσης γάμων του Δήμου Αραδίππου και να παραδώσουν συμπληρωμένη μια κοινή αίτηση που ονομάζεται ειδοποίηση γάμου, η οποία εκφράζει την επιθυμία τους να παντρευτούν και η οποία περιέχει τα προσωπικά τους στοιχεία. Μαζί με την ειδοποίηση γάμου πρέπει να παρουσιάσουν και τα πρωτότυπα έγγραφα που απαιτούνται για την απόδειξη/βεβαίωση της δήλωσης που κάνουν με το εν λόγω έντυπο. Τα έγγραφα που απαιτούνται για το καθένα από τα δύο πρόσωπα είναι τα εξής:

Α. Για Κύπριους πολίτες

 1. Επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά του ενδιαφερομένου προσώπου, όπως ταυτότητα ή διαβατήριο.
 2. Πιστοποιητικό της οικογενειακής κατάστασής του, δηλαδή επίσημο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που υποδεικνύει ότι δεν δεσμεύεται με άλλο γάμο και ότι είναι ελεύθερος/η να συνάψει γάμο. Τέτοια έγγραφα μπορεί να είναι:
  • αν είναι άγαμος/η, επίσημο πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι δεν έχει τελέσει οποιοδήποτε γάμο
  • πρωτότυπο διαζύγιο, αν είχε συνάψει γάμο που έχει λυθεί με δικαστική απόφαση, που πρέπει να είναι σφραγισμένο από τον Πρωτοκολλητή του Οικογενειακού Δικαστηρίου ότι είναι τελεσίδικο και αμετάκλητο ή
  • πιστοποιητικό θανάτου του/της συζύγου, σε περίπτωση που είχε συνάψει γάμο και ο/η σύζυγος έχει αποβιώσει.
 3. Αντίγραφο ένορκης δήλωσης που πρέπει να γίνει σε οποιοδήποτε Δικαστήριο της Δημοκρατίας, στην οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να περιγράφει την οικογενειακή του κατάσταση, αν δηλαδή είναι άγαμος/η, διαζευγμένος/η ή χήρος/α, καθώς και το όνομα του προσώπου με το οποίο προτίθεται να συνάψει γάμο. Σε περίπτωση διαζυγίου ή θανάτου του/της συζύγου, θα πρέπει να δηλώσει ότι μετά το διαζύγιο ή τον θάνατο δεν έχει τελέσει άλλο γάμο. Το πρωτότυπο θα πρέπει να κατατεθεί στον Ληξίαρχο Γάμων. Η ένορκη δήλωση ισχύει για περίοδο 1 μηνός από την ημερομηνία που έγινε.

Εάν ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων έχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την ακρίβεια ή τη γνησιότητα των εγγράφων που του έχουν παρουσιαστεί, μπορεί να αρνηθεί την τέλεση του γάμου. Εναλλακτικά, σε τέτοια περίπτωση μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση βεβαίωσης από τον Ληξίαρχο ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν έχει τελέσει γάμο στη Δημοκρατία με βάση τον «περί Γάμου Νόμου του 2003», ούτε έχει δηλωθεί από τον ίδιο/α η τέλεση θρησκευτικού γάμου. Η βεβαίωση του Ληξίαρχου έχει ισχύ 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της.

Με βάση διατάξεις άλλης νομοθεσίας, συνιστάται να προσκομίζουν επιπρόσθετα προς τα πιο πάνω και Βεβαίωση Ελέγχου Θαλασσαιμίας.

Β. Για ξένους υπηκόους

 1. Διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεως μεταφρασμένο στην Αγγλική ή Ελληνική από επίσημη αρχή της χώρας του/της ή από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δηλαδή αν είναι άγαμος/η, διαζευγμένος/η, χήρος/α που εκδίδεται από επίσημη αρχή της χώρας καταγωγής του/της.
  • Το πιστοποιητικό ισχύει για 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του και πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά ή Αγγλικά. Η μετάφραση μπορεί να γίνει είτε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε από επίσημη αρχή της χώρας του αιτητή.
  • Το πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και η επίσημη μετάφραση θα πρέπει να παρουσιαστούν μαζί.
  • Επιπρόσθετα, το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης θα πρέπει να είναι επικυρωμένο. Η καλύτερη μορφή επικύρωσης είναι με σφραγίδα Apostille (Επισημείωση), αν η χώρα του αιτητή έχει υπογράψει τη «Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων». Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να καταφύγει σε επίσημη αρχή της χώρας του για τη νενομισμένη κατά περίπτωση επικύρωση.
 4. Το πρωτότυπο διαζύγιο, σε περίπτωση διαζευγμένου προσώπου το οποίο να είναι τελεσίδικο και αμετάκλητο, δεόντως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα είτε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στην Κύπρο είτε από επίσημη αρχή της χώρας του αιτητή. Το πρωτότυπο διαζύγιο και η επίσημη μετάφραση θα πρέπει να παρουσιαστούν μαζί.
 5. Το πιστοποιητικό θανάτου του/της συζύγου που έχει αποβιώσει, σε περίπτωση χηρείας από προηγούμενο γάμο. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι μεταφρασμένο στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα με τον τρόπο που περιγράφεται για το διαζύγιο. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να παρουσιαστεί μαζί με την επίσημη μετάφραση.

Ψευδείς δηλώσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του «περί Γάμου Νόμου του 2003», οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εσκεμμένα προβαίνει σε ψευδή κατάθεση σε οποιαδήποτε δήλωση, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που απαιτείται από τον νόμο αυτό διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση ή βαρύ πρόστιμο ή και στις δύο ποινές μαζί.

Διαδικασία τέλεσης γάμου

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν την ειδοποίηση γάμου με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, ο γάμος μπορεί να προχωρήσει είτε με την κανονική διαδικασία γνωστοποίησης είτε με επίσπευση. 

Με κανονική διαδικασία

Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων εκδίδει το πιστοποιητικό επίδοσης ειδοποίησης και καθορισμού ημερομηνίας και τόπου τέλεσης γάμου. Η ημερομηνία τέλεσης του γάμου θα πρέπει να είναι μετά την παρέλευση 15 ημερών αλλά όχι πέραν των 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σύμφωνα με το νόμο, το συγκεκριμένο πιστοποιητικό για να εκδοθεί χρειάζεται τη φυσική παρουσία του υποψηφίου αντρογύνου στα γραφεία του δημαρχείου για να υπογραφούν τα σχετικά έντυπα.

Τα τέλη γάμου για την κανονική διαδικασία είναι €128.15.

Με επίσπευση

Εάν το ζευγάρι έχει ειδικό λόγο και επιθυμεί να συνάψει τον γάμο του πριν από την ελάχιστη προθεσμία των 15 ημερών, μπορεί να ζητήσει να παντρευτεί μέσα σε 2-3 μέρες και τουλάχιστον σε λιγότερο από 15 μέρες. Εφόσον ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι επίσπευσης της διαδικασίας του γάμου, μπορεί να εγκρίνει το αίτημα. Σε τέτοια περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρώσουν αυξημένα τέλη γάμου που ανέρχονται στο ποσό των €281,92.

Η τελετή του γάμου

Η τελετή του γάμου είναι πολύ απλή. Η τελετή διεξάγεται στην παρουσία δύο τουλάχιστον μαρτύρων και ξεκινά με την ανάγνωση από τον Λειτουργό Τέλεσης Γάμων σχετικού κειμένου, οι νεόνυμφοι κάνουν κατά τρόπο δημόσιο και πανηγυρικό τη δήλωσή τους ότι επιθυμούν να συνάψουν γάμο μεταξύ τους και στο τέλος ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων τους ανακηρύσσει σε αντρόγυνο.

Αμέσως μετά την τέλεση του γάμου ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων εκδίδει πιστοποιητικό γάμου σε τρία αντίγραφα υπογραμμένα από τον ίδιο, από τα πρόσωπα των οποίων τέλεσε τον γάμο και από δύο τουλάχιστον μάρτυρες. Το πρωτότυπο παραδίδεται στα πρόσωπα των οποίων τελέστηκε ο γάμος, ένα αντίγραφο αποστέλλεται σε 7 μέρες στον Ληξίαρχο για να καταχωρήσει τον γάμο στο σχετικό μητρώο και το τρίτο αντίγραφο καταχωρείται στο σχετικό μητρώο που τηρεί ο Δήμος.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε το ένα είτε και τα δύο πρόσωπα που τελούν τον γάμο είναι υπήκοοι ξένης χώρας που διαθέτει πρεσβεία ή προξενείο στη Δημοκρατία, ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων στέλλει αντίγραφο γάμου, πιστοποιημένο από τον ίδιο, στην πρεσβεία ή στο προξενείο της χώρας αυτής.

Τα πρόσωπα, των οποίων τελέστηκε ο γάμος, μπορούν να πάρουν πιστό αντίγραφο του πιστοποιητικού γάμου με την καταβολή του ποσού των €13.67.

Εναλλακτικοί Χώροι Τέλεσης Πολιτικού Γάμου

Υπάρχουν εναλλακτικές τοποθεσίες για να τελέσετε τον γάμο σας. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία του γάμου και τη διευθέτηση ημερομηνίας αίτησης ή σύναψης γάμου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Γάμων του Δήμου.

 • ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας

 • ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά από και προς ξενοδοχείων εντός Λάρνακας

Μαρίνα
Βαβλίτη

Βοηθός
Γραφείου

Ωράριο Εργασίας

Δευτέρα - Παρασκευή:

8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

  +357 24811037